Aanscherping en uitbreiding milieuprestatie-eis

Met als doel de verduurzaming in de bouwsector te versnellen, scherpt de overheid ambitieus de milieuprestatie-eisen aan voor woningen en kantoren. Tevens streven ze naar het introduceren van eisen voor gebouwen met andere gebruiksfuncties, zoals zorg, onderwijs, winkels en industrie. Daarnaast ondergaat de bepalingsmethode voor de MilieuPrestatie Gebouwen (MPG) een herziening vanwege de nieuwe weegset. Wat voor impact heeft dit op de Nederlandse bouw- en vastgoedsector? KVMC heeft de belangrijkste informatie voor je samengevat.

Wat gaat er veranderen in de milieuprestatie-eis voor gebouwen?

Strengere eisen voor woningen en kantoren:
In eerste instantie gepland voor 1 januari 2025, krijgt de implementatie van deze maatregel nu een vertraging van zes maanden, zoals aangekondigd op 3 april. Vanaf 1 juli 2025 worden de milieuprestatie-eisen voor woningen vastgesteld van 0,8 naar 0,5 terwijl voor kantoren de eis wordt verhoogd van 1,0 naar 0,85. Volgens demissionair minister de Jonge legt deze maatregel de lat hoger voor verduurzaming, zonder dat de woningbouwopgave wordt belemmerd en de betaalbaarheid in het gedrang komt.

Introductie milieuprestatie-eisen voor gebouwen met andere gebruiksfuncties:
Deze zullen gaan gelden voor de volgende gebouwtypes: bijeenkomstfunctie, celfunctie, gezondheidszorgfunctie, industriefunctie, logiesfunctie, onderwijsfunctie, sportfunctie, winkelfunctie, overige gebruiksfunctie en bouwwerk geen gebouw zijnde.

Nieuwe milieueffect-categorieën en aanpassing voor de weging:
Deze nieuwe weegset betekent dat de milieuprestatie-eis voor woningen vanaf 1 januari 2025 1,0 voor woningen wordt en voor kantoren 1,55.

Waarom een herziening van de bepalingsmethode?

Om aan te kunnen sluiten op de Europese bepalingsmethode waarmee de milieuprestatie wordt berekend, moet de Nederlandse versie worden herzien. De herziening wordt tegelijkertijd met de aanscherping van de milieuprestatie-eis ingevoerd. De overheid wil hiermee de noodzaak aan lokale variatie in duurzaamheidsambities laten afnemen. Met verdere standaardisatie van de uitvraag wordt de industriële en betaalbare woningbouw bevorderd.

In de herziene MPG wordt de huidige Nederlandse versie met 11 milieueffectcategorieën uitgebreid naar 19 categorieën. Demissionair minister Hugo de Jonge heeft voorgesteld om de scherpere eisen vast te stellen op 1,0 voor de woonfunctie en 1,55 voor de kantoorfunctie. Dit lijkt een versoepeling op de huidige eisen maar dit is niet het geval. Een toename in de meegerekende milieueffecten en een verhoogde schaduwprijs per categorie leiden tot een hogere totale schaduwprijs, wat een van de redenen is voor de stijging van de MPG. Als je meer wilt weten, lees dan het informatieblad door voor meer informatie.

 

KVMC als integraal adviseur

‘Met onze jarenlange ervaring als integraal adviseur kunnen wij niet alleen zelf onze MPG berekeningen opstellen.’ Vertelt Olga van Tol, Adviseur duurzaamheid, circulariteit en bouwfysica.

Olga van Tol

‘Met onze jarenlange ervaring als integraal adviseur kunnen wij niet alleen zelf onze MPG berekeningen opstellen.’

‘Maar ook leggen wij de resultaten uit onze MPG berekeningen neer naast onze BENG berekeningen om deze zo te kunnen optimaliseren. Al vroeg in het ontwerpproces kunnen we door middel van een QuickScan inzicht geven in de te verwachten resultaten en meedenken in het verbeteren van scores met behulp van variantstudies. Wil je meer informatie over hoe wij jouw project kunnen ondersteunen op het gebied van duurzaamheid? Neem dan contact met ons op!

Onze blogs