EPC in 2015 toch naar 0,4 voor woningbouw! 

De eisen inzake de energieprestatie (EPC-eisen) voor woningbouw worden januari 2015 aangescherpt naar 0,4

Op 18 december 2013 heeft de Tweede Kamer dit besloten. De aanscherping zal uitsluitend voor de woningbouw gaan gelden. Uitgangspunt voor aanscherping van de EPC is tot nu toe altijd geweest dat deze kosteneffectief zou moeten kunnen plaatsvinden. Met andere woorden, de energiewinst dient op te wegen tegen extra bouwkosten. In opdracht van het ministerie van BZK en Agentschap NL is hiernaar onderzoek verricht. Uit dit onderzoek blijkt dat op projectniveau de aanscherpingen niet kostenneutraal zijn. Op basis van dit gegeven, alsmede op aanraden van de NEPROM heeft minister Blok begin december de Tweede Kamer laten weten dat hij de aanscherping van de energieprestatie voor woningen nog niet per 2015 wil invoeren. Op 18 december werd bovenstaand onderwerp in de Tweede Kamer besproken. PvdA en SP hebben een motie ingediend waarin de minister werd gevraagd om aan de oorspronkelijke ambities ten aanzien van de verscherping van de energieprestatie-eisen vast te houden. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties heeft laten weten dat de minister voornemens is om de motie uit te voeren. Concreet betekent dit dat voor de woningbouw de EPC per 2015 wordt aangescherpt van 0,6 naar 0,4. De motie spreekt overigens niet over andere bouwwerken.. In een eerder stadium is reeds afgesproken dat naast de verlaging van de EPC naar 0,4 tevens de minimumeisen voor isolatie worden aangescherpt. Onlangs (per 1 januari) is reeds de eis voor glas, de zogeheten U-waarde, aangescherpt naar HR++ glas. Per 1 januari 2015 staat een aanscherping van de eisen tevens voor de dichte delen te wachten, de zogeheten Rc-waarde. Minister Blok heeft het voornemen om de minimumeisen voor de gebouwschil als volgt te differentiëren: 3,5 m²K/W voor de begane grondvloer, 4,5 m²K/W t.b.v. gevels en 6.0 m²K/W voor het dak. De aangekondigde aanscherping van de energieprestatie van woningen zal gaan leiden tot de verplichting om duurzame installatietechnische systemen in woningen toe te passen, alsmede het optimaliseren van de thermische schil. KVMC kan voor u de integrale engineering verzorgen, zodat uw bouwplannen aan de per 2015 vigerende regelgeving voldoen! Wij onderscheiden de volgende aspecten die van belang zijn om een goede, onderbouwde keuze te maken: EPG-score (energieprestatie van het gebouw); Bouwkundige consequenties (denk bijvoorbeeld aan schachtafmetingen, te reserveren technische ruimte in woning, dimensioneren thermische schil of afmeting kozijnen); (Installatie)technische consequenties (denk aan gebruikservaring installatietechnische systemen); Financiële consequenties (Total Cost of Ownership, waarbij inzicht wordt gegeven in zaken als investeringskosten, onderhoudskosten, energiekosten per jaar, eventuele opbrengsten en terugverdientijden). Het bovenstaande weerspiegelt de voordelen van een integrale benadering, de combinatie bouw en techniek en de kracht van KVMC!

Onze blogs