Wij gaan op vakantie!  Week 31 en 32 heeft KVMC een collectieve vakantiesluiting

De Tuyter

Ontmoetingscentrum de De Tuyter is een multifunctioneel centrum in Krimpen aan den IJssel. Ingenieursbureaus Multical en KVMC hebben de handen ineen geslagen om de grondige renovatie van De Tuyter op te pakken.

Ontmoetingscentrum De Tuyter is een multifunctioneel centrum in Krimpen aan den IJssel. In De Tuyter bevinden zich de Bibliotheek aan den IJssel, de Wereld­winkel, de Lokale Omroep en Eetcafé de Crimpenaar. Er is een theaterzaal waar regelmatig voorstellingen en andere acti­viteiten zijn. In de centrale ontmoetings­ruimte wordt geëxposeerd door kunste­naars. Deze exposities worden ingericht door de werkgroep kunstzaken.

Ingenieursbureau Multical en KVMC heb­ben de handen ineen geslagen om de grondige renovatie van de Tuyter op te pakken. Gezien de druk op de planning hebben we in zeer korte tijd een eerste ont­werp en kostenraming voor de renovatie opgezet. In het ontwerp was de vraag om het gebouw van het huidige EPA-label te brengen naar een EPA-label A. Op basis van dit ontwerp en deze kostenraming heef de gemeente de beslissing genomen om het project daadwerkelijk uit te gaan voeren.

Ingenieursbureau Multical is verantwoordelijk voor de bouwtechnische zaken en het bouwmanagement, KVMC is verantwoordelijk voor het installatietechnisch-, bouwfy­sisch- en brandveiligheidsontwerp.

Installatietechnisch

Door ook te kijken naar mogelijk herge­bruik (mede in overleg met de beheerder) van diverse installatie(delen), is de kosten­raming aangescherpt. Uiteraard dienen de werktuigbouwkundige-, elektronische- en sanitaire installatie(delen), die hergebruikt kunnen worden, nog te passen binnen de nieuw indeling van het multifunctioneel centrum.

Een aantal zaken – zoals verlichting, radiatoren en sanitaire groepen – zijn nog in goede staat en kunnen daarom herge­bruikt worden. De huidige situatie heeft geen luchtbehandeling. Comfort-, duur­zaamheid- en bruikbaarheidaspecten zijn echter overwegingen waarom gekozen is om de verschillende gebruiksdelen van een HR WTW ventilatie unit met ingebouwde naverwarmer op het dak te voorzien. Deze zal er voor zorgen dat alle ruimten voorzien worden van vers behandelde lucht. Dit is installatietechnisch de meest ingrijpende wijziging binnen het gebouw. Deze extra belasting op het dak was voor de construc­teur (Maters en De Koning) een uitdaging, omdat het gebouw zo geconstrueerd is dat dit soort uitbreidingen niet bedacht waren. Hiervoor was goede communicatie tussen KVMC en de constructeur noodzakelijk om het ontwerp te laten slagen.

Bouwfysisch en akoestisch

Bouwfysisch is in het ontwerp meegeno­men dat het dak van een betere isolatie voorzien moest worden. Ook dat brengt uit­dagingen met zich mee. Deze uitdagingen zijn samen met Multical verwerkt in een bestek en zullen ook door een bouwkundi­ge aannemer moeten worden opgepakt.

Akoestisch gezien was het de vraag of muziek binnen het cultureel centrum goed mogelijk was. Daarvoor worden de akoestische voorzieningen in de theaterzaal verbeterd, zoals verzwaring van het dak en aanpassingen aan wanden. Tevens worden in een aantal bestaande zalen zogenaam­de doos-in-doos-constructies voorzien. Op deze manier zal het geluid wat in die zalen geproduceerd wordt ‘dubbel’ gedempt worden, zodat er buiten deze ruimten geen overlast is.

Brandveiligheid

De brandveiligheid in het gebouw is beoordeeld en voor de op­drachtgever is er een rapportage opgesteld waarin alle brandvei­ligheidsaspecten zijn benoemd. Hiermee zijn eventuele aan­passingen en de diverse voorzieningen vastgelegd.

Locatie: Krimpen aan den IJssel

Onze blogs