Wijzigingen Bouwbesluit in 2021

Per 1 januari, worden, zoals wellicht bij u bekend, de volgende Bouwbesluit-wijzigingen verwacht:

 • BENG-eisen en daarmee samenhangende wijzigingen Rc-waarden en dergelijke. Zie Staatsblad 2019-501 voor meer informatie.

 • Geluideisen aan buiten opgestelde installaties voor warmte- of koudeopwekking (zoals warmtepompen of airco’s). Zie artikel I, onderdelen I, J, K en L in Staatsblad 2020-189.

Wijzigingen in de loop van 2021

In de eerste helft van 2021 worden diverse wijzigingen in het Bouwbesluit verwacht. Deze wijzigingen waren eerst gepland om in te gaan met het Besluit bouwwerken leefomgeving, maar aangezien de inwerkingtreding daarvan is uitgesteld naar 1-1-2022, worden deze komend jaar toch al in het Bouwbesluit doorgevoerd. Het gaat om diverse wijzigingen uit het voorhangbesluit van 12 mei 2020. De verwachte wijzigingen zijn hieronder samengevat per onderwerp. Naar verwachting worden deze begin 2021 in het Staatsblad gepubliceerd.

Gebruiksveiligheid

 • Aanscherping eisen aan vloerafscheidingen langs fietsbruggen / viaducten (nieuwbouw en verbouw).
 • Eisen aan markering van trappen in voor publiek toegankelijke gebruiksfuncties (nieuwbouw).
 • Aanscherping eisen aan trapleuning (aan beide zijden en doorlopend aan begin en eind van de trap) in voor publiek toegankelijke gebruiksfuncties (nieuwbouw).

Brandveiligheid

 • Wbdbo van een brandcompartiment naar een lift in woongebouw 60 minuten (nieuwbouw).
 • Rookdoorgangseisen Ra / R200 cf. NEN 6075 bij (beschermde) subbrandcompartimenten (nieuwbouw).
 • Verduidelijking eisen portiektrappenhuis (nieuwbouw).
 • Voorportaal (extra beschermde vluchtroute waaraan geen woningtoegangen grenzen) vereist voor lift in woongebouw (nieuwbouw).
 • Vrijloopdranger verplicht bij woningtoegangsdeuren die zelfsluitend moeten zijn.
 • Zelfsluitendheid woningtoegangsdeuren geldt ook bij verbouw en functiewijziging.
 • Bij woonfuncties moet de sturing van de lift bruikbaar blijven bij brand; elektriciteitsvoorziening voor lift moet in een brandwerend afgescheiden ruimte liggen.

Toegankelijkheid

 • Ook bouwwerken zonder toegankelijkheidssector moeten vanaf de openbare weg goed bereikbaar zijn.
 • Drempeldetail van 0,02 m moet bij elke toegang van een woning aanwezig zijn. Let op: trapjes voor een voordeur zijn hiermee dus niet meer mogelijk.
 • Ook bij publieke gebruiksfuncties zonder toegankelijkheidssector worden eisen gesteld aan een drempeldetail / hoogteverschil bij een toegang.

Duurzaamheid

 • Milieuprestatie (MPG) woonfuncties gaat naar 0,8.

Gezondheid

 • Eisen aan verdunningsfactor gelden ook bij verbouw (installeren nieuwe ventilatievoorziening).

Heeft u vragen over de aankomende wijzigingen? Neem dan gerust contact met ons op.

Presentatie: BENG vervangt de EPC

Warm – warmer – warmst, de hitte van juli!

Vanaf 1 januari 2021 gaat de nieuwe BENGregelgeving in. Deze regelgeving gaat over het Bijna Energie Neutraal Gebouw en vervangt de huidige EPCberekening. Naast de drie BENGeisen waaraan voldaan moet worden, is er voor woningen zonder koelinstallatie een vierde eis.  Deze vierde eis geldt enkel voor woonfuncties. 

Het wordt in de zomer steeds warmer. Vooral de warme pieken geven overlast als je geen koeling in huis hebt. De goede isolatie houdt de warmte binnen waardoor de temperatuur blijft oplopen. In de zomer komen de huis, tuin en keuken tips overal weer vandaan om het huis te koelen, op het nieuws komen de waarschuwingen over de hitte en de gevaren hiervan. Tijd om de temperaturen in huis vanaf het begin te minimaliseren. Dit begint bij het ontwerp.  

Regelgeving 
Vanaf 1 januari 2021 gaat de nieuwe BENGregelgeving in. Deze regelgeving gaat over het Bijna Energie Neutraal Gebouw en vervangt de huidige EPCberekening. Naast de drie BENGeisen waaraan voldaan moet worden, is er voor woningen zonder koelinstallatie een vierde eis.  Deze vierde eis geldt enkel voor woonfuncties. 

Door een eis voor een maximale temperatuuroverschrijding in de maand juli (TOjuli) op te nemen wil de overheid voorkomen dat het in nieuwbouw woningen te warm wordt in de zomers indien er geen koelinstallatie aanwezig is. Dit is een eis die per woning geldt en niet voor het gehele gebouw. Dit is een belangrijk verschil bij appartementengebouwen. De drie eisen voor BENG gelden voor het gehele gebouw, maar de vierde TOjuli eis is per appartement. Geen enkel appartement mag te warm worden in de zomer.  

TOjuli 
De TOjuli moet 1,0 of kleiner zijn op alle oriëntaties. Uit de rekenresultaten van de softwareontwikelaars blijkt dat de TOjuli eis bij woningen zonder koeling nog een lastige eis kan zijn waar creatieve oplossingen voor benodigd kunnen zijn. Het is altijd een project specifieke puzzel en een samenspel van installaties en gebouwontwerp om te voldoen aan de eisen van voor BENG incl. .TOjuli

Alternatieven 
Mocht er niet kunnen worden voldaan aan de TOjuli eisen dan zijn er nog twee opties. 

 • Pas een installatie toe voor de koeling, dan vervalt de TOjuli eis;  
 • Bereken in plaats van de TOjuli in de BENG software het aantal GTO-uren. De grenswaarde hiervoor is 450 gewogen temperatuuroverschrijdings uren.

Koeling toepassen
De eerste optie is het toepassen van een actief koelsysteem. Het gaat hierbij om een gebouwgebonden koelsysteem, dit mag zowel individueel of collectief zijnWarmtepompen die kunnen koelen komen hiervoor in aanmerking, net als systemen met een compressiekoelmachine, externe koudelevering, e.d.  

KVMC kan u adviseren en helpen de keuzes te maken welke installatieconcepten het beste aansluiten bij uw wensen en die voldoen aan de gestelde eisen. Juiste de integrale kennis van onze medewerkers (installatieadviseurs en bouwfysica adviseurs) stellen ons instaat om integraal een wel overwogen keuze te maken.

GTO-berekening maken 
De tweede optie is om een specifieke gedetailleerdere berekening te maken, een gewogen temperatuuroverschrijding berekening (GTO). Als het aantal gewogen temperatuuroverschrijdingsuren onder de grenswaarde van 450 uur blijft, wordt er ook aan de TOjuli eis voldaan. KVMC heeft ervaring met deze berekeningen en kan dit voor u berekenen als de TOjuli eis niet wordt behaald, of als u een beter beeld wilt van het aantal overschrijdingsuren in de warme zomers. Dit kan ook in verband met aanvullende keurmerken of andere private eisen. 

Door invoeren van de TOjuli eis moet er meer aandacht besteed worden om oververhitting van woningen tegen te gaan. De toepassing van koeling wordt geen luxe meer, maar een standaard. Als hiervan afgeweken wordt zijn er eisen en voorwaarden waaraan voldaan moet worden, om een beter klimaat te garanderen. Warm, warmer, warmst, wordt een aangename binnentemperatuur. 

Heeft u vragen over de BENG of TOjuli, neem dan eens vrijblijvend contact op met KVMC. Wij helpen u graag op weg!

Herontwikkeling V&D Eindhoven

Vluchtroutes: voldoende veilig?

Brandveiligheid is één van de belangrijkste ontwerpaspecten in nieuwe ontwikkelingen in de gebouwde omgeving. Onderdeel van brandveiligheid is het bepalen van voldoende vluchtcapaciteit, zodat (een onderdeel van) een gebouw veilig en op tijd kan worden ontruimd.

In het Bouwbesluit 2012 en de Regeling Bouwbesluit 2012 zijn handvatten gegeven voor het bepalen van voldoende doorstroomcapaciteit, zodat een gebouw op tijd kan worden ontruimd in geval van een calamiteit (bijv. brand). Er worden diverse eisen gesteld aan bijvoorbeeld de totale ontruimingstijd en de ontruimingstijd van ruimtes gelegen op dezelfde bouwlaag als de bedreigde ruimte. Zo is bijvoorbeeld gesteld dat een gebouw zonder aanvullende voorzieningen voor veilige vluchtroutes binnen 15 minuten ontruimd moet kunnen zijn. Door het toevoegen van extra beschermde vluchtroutes of veiligheidsvluchtroutes is het toegestaan deze ontruimingstijd te verlengen tot respectievelijk 20 of 30 minuten.

KVMC voorziet opdrachtgevers met dergelijke vraagstukken en helpt bij het berekenen van de capaciteit van een vluchtroute. KVMC maakt inzichtelijk of het beoogde gebouw voldoende veilig en op tijd kan worden ontruimd. Bent u benieuwd of uw gebouw voldoende veilig is? Of dient u aan te tonen dat de capaciteit voldoende is voor bijvoorbeeld een omgevingsvergunningaanvraag? Neem dan gerust contact met ons op.

Herontwikkeling V&D Eindhoven